Prawo odstąpienia od umowy

przez konsumenta* oraz przedsiębiorcę na prawach konsumenta**

 
 
* Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
** Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę sprzedaży towaru bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 
 
Jeżeli jesteście Państwo konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zgodnie z powyższymi definicjami, to mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie internetowym znajdującego się pod następującym adresem: www.ewamrochen.com , w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa z po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej na adres zgodnie z poniższym:
 
 
EWA MROCHEN JEWELLERY
ul. Michała Bałuckiego 10
02-604 Warszawa
telefon: +48 888 801 108
e-mail: kontakt@ewamrochen.com
 
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczonego poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
UWAGA: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta / przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (podstawa prawna: art. 38 pkt. 3) oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)
 
 

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym dostarczycie państwo zwracaną biżuterię na adres pracowni z  Państwa decyzją o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Mogę  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mi  dowodu jego odesłania, dowodu sprzedaży,  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać  towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo lub przekażą towar przed upływem terminu 14 (czternastu) dni kalendarzowych na adres:
 
EWA MROCHEN JEWELLERY
ul. Michała Bałuckiego 10
02-604 Warszawa
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 18,45 zł.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
(z zastrzeżeniem braku prawa odstąpienia od umowy w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta / przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o czym mowa powyżej).
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
 
Adresat
 
EWA MROCHEN JEWELLERY
ul. Michała Bałuckiego 10
02-606 Warszawa
email: kontakt@ewamrochen.com
 
 
Ja / My*, niniejszym informuję / informujemy* o moim / naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (nazwa rzeczy, liczba sztuk rzeczy, data i numer zamówienia):
……………………………………………………………………………………………….…………………
 
 
Data otrzymania rzeczy wynikających z umowy sprzedaży: …………………………………………………………………………………………………………………
 
Imię i nazwisko konsumenta / przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstępującego od umowy:
…….……………………………………………..………………
 
Adres konsumenta / przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstępującego od umowy:
…………………………………..….……….……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
 
Nr rachunku bankowego konsumenta
…………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis konsumenta / przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstępującego od umowy: …………………………………………………………………………………
 
Data złożenia niniejszego oświadczenia: ……………………………………………………………………………………………
 
*niepotrzebne skreślić