REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.EWAMROCHEN.COM

 

§ 1

Definicje zawarte w Regulaminie

Następujące terminy (w kolejności alfabetycznej) pisane w Regulaminie z wielkiej litery mają znaczenie zgodnie z poniższymi definicjami:
Dzień Roboczy lub Dni Robocze – dzień (dni) tygodnia kalendarzowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
Formularz Rejestracji – formularz elektroniczny dostępny w ramach Serwisu Internetowego pod następującym adresem: https://ewamrochen.com/konto/rejestracja, umożliwiający Użytkownikowi utworzenie Konta.
Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny dostępny w ramach Serwisu Internetowego, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
Klient – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740 z późniejszymi zmianami).
Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz indywidualnym hasłem dostępowym, zbiór zasobów w serwisie informatycznym Sprzedawcy, w którym są gromadzone i przechowywane dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych Zamówieniach i zawartych Umowach Sprzedaży.
Newsletter – elektroniczny biuletyn opracowywany przez Sprzedawcę cyklicznie oraz obejmujący informacje, treści, materiały zdjęciowe lub filmowe dotyczące Produktów, w tym prezentowanych w Sklepie, sposobu funkcjonowania Sklepu lub Serwisu Internetowego, a także trendów i kierunków rozwoju w branży biżuteryjnej, artystycznej lub pokrewnej, jak również informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy, przesyłany przez Sprzedawcę Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na Usługę Newsletter.
Polityka Prywatności – dokument zatytułowany „Polityka Prywatności i Plików Cookies Sklepu Internetowego www.ewamrochen.com” obejmujący klauzulę informacyjną Sprzedawcy dotyczącą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę, o której mowa w art. 13 i 14 RODO, udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym pod następującym adresem: https://ewamrochen.com/strona/polityka_prywatnosci-2.
Produkt lub Produkty – dostępna (-e) w Sklepie rzecz (-y) ruchoma (-e), będąca (-e) przedmiotem Umowy Sprzedaży.
Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), składający Zamówienie lub zawierający Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Regulamin – niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin Sklepu Internetowego www.ewamrochen.com”, udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym pod następującym adresem: https://ewamrochen.com/strona/regulamin_sklepu_ewa_mrochen.
RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Serwis Internetowy – strona internetowa, w ramach której prowadzony jest Sklep przez Sprzedawcę, działająca pod następującym adresem www.ewamrochen.com.
Sklep – sklep internetowy, w ramach którego przedstawione są Produkty, prowadzony przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Internetowego.
Sprzedawca  Ewa Mrochen wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: EWA MROCHEN JEWELLERY - Ewa Mrochen, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), adres do doręczeń: ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa, NIP: 7561040762, REGON: 531353842, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@ewamrochen.com, numer telefonu: +48 888 801 108, prowadząca Sklep oraz administrująca Serwisem Internetowym.
Umowa Sprzedaży lub Umowy Sprzedaży – umowa (-y) sprzedaży Produktu lub Produktów, zawarta (-e) między Klientem a Sprzedawcą w ramach Sklepu za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Usługa Elektroniczna lub Usługi Elektroniczne – usługa (-i) świadczona (-e) drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a mianowicie: Usługa informacyjna, Usługa wyszukiwania, Usługa Mojej listy życzeń, Usługa transakcyjna, Usługa Konta, Usługa opinii, a także Usługa Newsletter, opisane szczegółowo w § 14 Regulaminu.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1231 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Użytkownik lub Użytkownicy – osoba (-y) fizyczna (-e), osoba (-y) prawna (-e) albo jednostka (-i) organizacyjna (-e) nieposiadająca (-e) osobowości prawnej, której (-ym) ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca (-e) z Usługi Elektronicznej.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, składane z wykorzystaniem Formularza Zamówienia.
 

§ 2

Ogólne zasady korzystania ze Sklepu oraz Serwisu Internetowego

 1. Sklep oraz Serwis Internetowy działa na zasadach określonych postanowieniami Regulaminu.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, w tym warunki dokonywania zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, warunki dostarczania Klientowi zamówionych Produktów, warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, tryb postępowania reklamacyjnego, w tym z tytułu rękojmi za wady Produktów, jak również zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz do ich przestrzegania, jak również zapoznania się z Polityką Prywatności, które to dokumenty są udostępnione przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Internetowego. Sprzedawca umożliwia nieodpłatny dostęp do treści powyższych dokumentów, w tym w formie umożliwiającej ich pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Podstawowymi warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych jest posiadanie:
 1. komputera lub innego urządzenia (laptop, tablet, smartphone itp.) z dostępem do Internetu;
 2. dostępu do poczty elektronicznej;
 3. przeglądarki internetowej; a także
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Ponadto przy korzystaniu z Usług Elektronicznych, z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu oraz łączenia się urządzeń z siecią Internet, Sprzedawca zaleca, aby Użytkownik posiadał zainstalowane na urządzeniu zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
5. Użytkownik jest zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu oraz Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści mających charakter oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub będące groźbą, propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub zobowiązania do zachowania tajemnicy.
6. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu i Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub Serwisu Internetowego, w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub Serwisu Internetowego, w tym w Konta innych Użytkowników, czy też w jego elementy techniczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania zakupów Produktów.
7. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie Internetowym treści o charakterze marketingowym, reklamowym lub promocyjnych innych podmiotów.
8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość okresowych oraz cyklicznych przerw w działaniu Serwisu Internetowego oraz Sklepu w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego oraz Sklepu, wprowadzenia niezbędnych zmian, w tym udoskonaleń, funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Sklepu, czy też dokonania napraw ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego oraz Sklepu w razie ich pojawienia się (tzw. „okna serwisowe”). O takich przerwach w działaniu Sprzedawca będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował Użytkowników na stronach Serwisu Internetowego.
 

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
 1. pod numerem telefonu: +48 888 801 108 w Dni Robocze w godzinach 12.00 - 16.00 (opłata za połączenie jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej) lub
 2. korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ewamrochen.com lub
 3. przy pomocy elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym w zakładce „Kontakt” po następującym adresem: https://ewamrochen.com/strona/kontakt lub
 4. pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy (ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa).
 

§ 4

Informacje dotyczące Produktów

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz sieci Internet, na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
2. Produkty prezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Zdjęcia lub inne formy wizualizacji Produktów zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego są zdjęciami wykonanymi samodzielnie przez Sprzedawcę samodzielnie lub przez profesjonalnych fotografów działających na zlecenie Sprzedawcy, jak również mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Produktów, w szczególności w zakresie kolorystyki prezentowanych Produktów, a także ich wielkości. Mają one zatem jedynie charakter informacyjny, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień Regulaminu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami zamieszczonymi na stronach Serwisu Internetowego, jak również za ewentualne różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień monitora / ekranu / wyświetlacza urządzenia, z którego korzysta Klient a wyglądem rzeczywistym Produktu, Sprzedawca nie odpowiada.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Klient, dokonując wyboru Produktu oraz potwierdzenie woli dokonania jego zakupu przez złożenie Zamówienia, składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego Produktu / określonych Produktów na warunkach podanych w jego / ich opisie oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Dodatkowo Sprzedawca umożliwia w Serwisie Internetowym ustawienie, aby ceny Produktów były podawane w innych walutach (euro, dolar amerykański, funt brytyjski), a także dokonywanie płatności w tych innych walutach.
6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług) Zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia w toku jego składania zgodnie z § 5 Regulaminu.
7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w ramach Sklepu, jak też wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, będą realizowane na dotychczasowych zasadach (z wyjątkiem wyczerpania danego Produktu, a zatem z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu).
8. Z uwagi na cechy i właściwości Produktów (biżuteria), celem długotrwałego zachowania najwyższej jakości Produktów, które są wykonywane z materiałów naturalnych podlegających naturalnemu zużyciu, jak również które cechuje delikatność i łatwość uszkodzenia w razie nieumiejętnego i nieostrożnego obchodzenia się lub użytkowania, Sprzedawca zaleca odpowiednie użytkowanie i odpowiednią pielęgnację Produktów, zgodnie z zasadami ich użytkowania i pielęgnacji dostarczanymi Klientowi wraz z potwierdzeniem Zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, jak również dostępnymi w Serwisie Internetowym pod następującym adresem: ZASADY UŻYTKOWNIA I PIELĘGNACJI BIŻUTERII
 

§ 5

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 Regulaminu. Złożenie Zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych zgodna z taryfą operatora Klienta).
2. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji w Serwisie Internetowym oraz utworzenia Konta - może złożyć Zamówienie jako gość.
3. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka udostępnionego w ramach Serwisu Internetowego, dokonuje wyboru sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury, jeśli Klient żąda jej wystawienia oraz ewentualnych uwag do Zamówienia widocznych jedynie dla Sprzedawcy, adresu dostawy.
4. Umieszczenie Produktów w wirtualnym koszyku udostępnionym w ramach Serwisu Internetowego nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania liczby dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji. W szczególności Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na te Produkty będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że dostępność Produktów będzie aktualizowana przez Sprzedawcę w Dni Robocze na bieżąco.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. Składając Zamówienie, Klient może udzielić zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym na podany przez Klienta adres e-mail, w szczególności zapytań o udzielenie opinii o zakupionym Produkcie, kodach promocyjnych lub rabatach, którą to zgodę można w każdej chwili cofnąć bez konieczności podawania przyczyny. Udzielenie powyższej zgody nie jest obowiązkowe, a tym samym nie stanowi warunku złożenia Zamówienia.
7. Proces złożenia Zamówienia kończy się, zarówno przy dobywaniu zakupu w ramach konta, jak też jako gość (bez rejestracji), w momencie skutecznego kliknięcia przez Klienta w przycisk o treści: „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia.
8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku, w terminie od 2 (dwóch) do 4 (czterech) Dni Roboczych. Zamówienia złożone w piątek, soboty, niedziele oraz święta, będą wysyłane najwcześniej następnego Dnia Roboczego.
 

§ 6

Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 5 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zwrotnej na adres e-mail udostępniony przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do potwierdzonych Produktów. W dalszej kolejności Sprzedawca przesyła na adres e-mail udostępniony przez Klienta bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności obejmuje:
a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
b) formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta);
c) Regulamin;
d) zasady użytkowania i pielęgnacji Produktów.
Ponadto wraz z powyższymi dokumentami Sprzedawca przesyła Klientowi również aktualną Politykę Prywatności.
4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury), który będzie wysłany wraz z Produktem pocztą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mai. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.
 

§ 7

Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy - wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu;
 2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Przelewy24 - operatorem elektronicznych płatności jest spółka: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, kapitał zakładowy: 4.500.000,00 zł (w pełni wpłacony), NIP: 7792369887, strona internetowa: www.przelewy24.pl, posiadająca status agenta rozliczeniowego;
 3. płatność kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest spółka wskazana w lit. b powyżej;
 4. płatność za pobraniem - zapłata następuje do rąk Kuriera DPD, który dostarcza przesyłkę z kupionym Produktem.
2 . W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
79 1140 2004 0000 3502 7567 2405 (mBank)
EWA MROCHEN JEWELLERY
ul. Michała Bałuckiego 10
02-604 Warszawa
NIP: 7561040762
W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …..”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny serwis PRZELEWY 24 prowadzony przez operatora wskazanego w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu, umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia jej zawarcia (tj. od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia zgodnie z § 6 ust. 2 - 4 Regulaminu), chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, zaś brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od Umowy Sprzedaży.
5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w ust. 1 lit. a - c niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu, czyli zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 

§ 7

Koszt, termin i sposoby dostawy Produktów

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zamówionego Produktu (wyboru przewoźnika). Sprzedawca nie przewiduje możliwości osobistego odbioru zamówionego Produktu.
2. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionego Produktu do Klienta. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu liczony od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę (zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu) oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika wybranego do Klienta:
a) czas kompletowania Produktu wynosi od 2 (dwóch) do 4 (czterech) Dni Roboczych;
b) dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym. tj. od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, przy czym doręczenie następuje wyłącznie w Dni Robocze.
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) zgodnie z wyborem Klienta: DPD, In Post.
4. Sprzedawca zaleca, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Sprzedawca zaleca, aby Klient sporządził odpowiedni protokół szkody podpisany przez przedstawiciela przewoźnika oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sprzedawcę. Wykonanie powyższych działań przez Klienta nie jest warunkiem skorzystania z uprawnienia do złożenia reklamacji zgodnie z § 9 Regulaminu.
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.
 

§ 8

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży -

- Konsumenci i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 i następnymi Ustawy o prawach konsumenta Konsument, jak również zgodnie z art. 27 i następnymi w związku z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, mogą odstąpić od Umowy Sprzedaży („Odstąpienie”) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od daty doręczeniu im Produktu, tj. od daty objęcia Produktu w posiadanie przez samego Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, bądź wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Odstąpienie może nastąpić bez konieczności podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.
3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta w ramach jednego Zamówienia zakupił więcej niż jeden Produkt, Odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko Produktów wskazanych w oświadczeniu o Odstąpieniu, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, Odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
4. W celu Odstąpienia należy złożyć jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu, czego można dokonać np. poprzez wypełnienie formularza przesłanego Klientowi przez Sprzedawcę wraz z potwierdzeniem Zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu, jak również dostępnego w Serwisie Internetowym pod następującym adresem: 
LINK DO ODSTĄPIENIE OD UMOWY
formularz dostarczony przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowy, a zatem Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mogą skorzystać z innych formularzy, czy też sporządzić takie oświadczenie samodzielnie.
 
5. Dla zachowania terminu do Odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o Odstąpieniu przed jego upływem do Sprzedawcy:
a)korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ewamrochen.com lub
b)pocztą tradycyjną na następujący adres: Ewa Siwek-Mrochen, ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa.
Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o Odstąpieniu, drogą elektroniczną na adres e-mail odstępującego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
6. W przypadku Odstąpienia Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony Umowy Sprzedaży świadczyły, ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym.
7. W przypadku Odstąpienia odstępujący Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zwrotu Produktów objętych Umową Sprzedaży w stanie niezmienionym, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o Odstąpieniu, poprzez wysyłkę tych Produktów na następujący adres Sprzedawcy: Ewa Siwek-Mrochen, ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa.
8. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Sprzedawca wskazuje, że w szczególności takim sposobem wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu może być w odniesieniu do niektórych Produktów oraz sposobów ich korzystania np.: usunięcie oryginalnej metki, doprowadzenie do widocznych uszkodzeń Produktu, w tym trwałych wytarć, zarysowań, zabrudzenia lub zmian w kolorze użytych materiałów, świadczących o długotrwałym i intensywnym użytkowaniu Produktu (w tym powstałym na skutek namoczenia, kąpieli bez uprzedniego zdjęcia i zabezpieczenia Produktu, zapocenia Produktu na skutek wielodniowego noszenia, kontaktu z kosmetykami lub detergentami itp.), uszkodzeń części Produktów (zapięć, zawieszek, koralików, kamieni itp.), rozerwania, pęknięcia, obluzowania lub wygięcia Produktów itp., w szczególności jeżeli takie użytkowanie nastąpiło w sposób sprzeczny z zasadami użytkowania i pielęgnacji Produktów dostarczanymi Klientowi przez Sprzedawcę wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu oraz dostępnymi w Serwisie Internetowym pod następującym adresem: ZASADY PIELĘGNACJI BIŻUTERII
10. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o Odstąpieniu, zwróci odpowiednio Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu odpowiednio Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi jednak bezpośrednie koszty odesłania Produktów.
11. Sprzedawca zaleca zwrot Produktu osobiście lub jego odesłanie przesyłką kurierską, co gwarantuje bezpieczne dostarczenie Produktów.
12. Zwrot płatności jest dokonywany przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

§ 9

Reklamacja Produktu (odpowiedzialność z tytułu rękojmi)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do sprzedania oraz dostarczeniu Produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, a w szczególności jeżeli: (i) Produkt nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, bądź (ii) Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał, bądź (iii) Produkt został wydany w stanie niezupełnym. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie sprzedanym w tej samej chwili.
 3. Sprzedawca zastrzega, że reklamacji nie podlegają niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży polegające na uszkodzeniach mechanicznych, będących skutkiem nieprawidłowego użytkowania lub pielęgnacji (w tym niezgodnie z zasadami użytkowania i pielęgnacji Produktów dostarczanych Konsumentowi zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu), jak również starcia powłok złotniczych i inne zmiany będące skutkiem naturalnego zużycia materiałów, z których wykonane zostały Produkty.
 4. Ponadto Sprzedawca oświadcza, że ewentualne niezgodności z wszelkimi opisami, zapewnieniami i zaleceniami Sprzedawcy odnoszącymi się do Produktów, ich doboru, sposobu użytkowania oraz związanymi z naturalnymi mocami i oddziaływaniem naturalnych kamieni lub minerałów na samopoczucie użytkownika Produktu, zależą wyłącznie od subiektywnej oceny użytkownika Produktu, a zatem również nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 5. Produkt ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Oświadczenie o złożeniu reklamację dotyczącą niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży należy przesłać Sprzedawcy:
a) korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ewamrochen.com lub
b)pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy (ul. Michała Bałuckiego 10, 02-604 Warszawa).
 1. W oświadczeniu o reklamacji należy opisać, na czym polega niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zaleca, aby w miarę możliwości jak najdokładniej opisać przyczynę reklamacji, czy też załączyć zdjęcia obrazujące niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, co może ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 2. W razie wątpliwości co do treści reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta z prośbą o jej uzupełnienie, przesłanie dodatkowych informacji, zdjęć, a nawet dostarczenia samego Produktu na adres Sprzedawcy wskazany w ust. 6 lit. b) niniejszego paragrafu celem oceny zasadności reklamacji, co gwarantuje bezpieczne dostarczenie Produktów. Dostarczenie Produktu może nastąpić osobiście lub przesyłką kurierską. Dostarczenie reklamowanego Produktu przesyłką kurierską odbywa się na koszt Konsumenta, jednakże w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci ten koszt Konsumentowi.
 3. Ponadto, w oświadczeniu o reklamacji należy wskazać, czy Konsument żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna.
 4. Załączenie paragonu lub faktury dokumentującej zakup, bądź protokołu uszkodzenia Produktu w trakcie przesyłki podpisanego przez przedstawiciela przewoźnika, nie jest warunkiem złożenia reklamacji, jednakże Sprzedawca zaleca ich dołączenie (w przypadku powyższego protokołu, o ile został sporządzony zgodnie z zaleceniem Sprzedawcy zawartym w § 7 ust. 4 Regulaminu), gdyż może to ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 5. Konsument nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzecz na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia reklamacji lub jej uzupełnienia zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub w inny preferowany przez Konsumenta sposób.
 8. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w § 16 ust. 6 - 10 Regulaminu.
 9. Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji Produktu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży w terminie 2 (dwóch) lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Konsumentowi.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 11. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 
§ 10
Postanowienia dotyczące Klientów niebędących
Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta
 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części, bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez takiego Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta oświadczenia o wypowiedzeniu.
 

§ 11

Rodzaje Usług Elektronicznych

Sprzedawca, jako administrator Serwisu Internetowego, umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z następujących Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego:
a) usługi informacyjnej polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi wyświetlenie oraz przeglądanie treści zawartych w Serwisie Internetowym, w tym w szczególności informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie („Usługa informacyjna”);
b) usługi wyszukiwania polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi zdalne wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie treści zawartych w Serwisie Internetowym za pomocą udostępnionej przeglądarki, poprzez wpisanie słowa, związku wyrazowego, czy też określenia odpowiadającego wyszukiwanej treści („Usługa wyszukiwania”);
c) usługi „Mojej listy życzeń” polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi dodawanie, przechowywanie oraz przeglądanie wybranych przez niego Produktów jako ulubionych w dedykowanym oknie w ramach Serwisu Internetowego („Usługa Mojej listy życzeń”);
d) usługi transakcyjnej polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umów Sprzedaży („Usługa transakcyjna”);
e) usługi Konta polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi rejestrację w Serwisie Internetowym poprzez utworzenie i utrzymanie (prowadzenie) Konta („Usługa Konta”);
f) usługi opinii polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie zamieszczenie jego opinii na temat zakupionego Produktu (i) bezpośrednio na podstronie internetowej Sklepu, na której prezentowany jest opiniowany Produkt, jak również (ii) w dedykowanym oknie w ramach Serwisu Internetowego „Opinie”, poprzez wskazanie określonej liczby gwiazdek oraz autorskiego komentarza słownego nieprzekraczająco określonej liczby znaków („Usługa opinii”);
g) usługi Newsletteru polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał zapisu na też usługę z wykorzystaniem dedykowanego formularza elektronicznego udostępnionego w ramach Serwisu Internetowego poprzez podanie swojego adresu e-mail, otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości Newsletter („Usługa Newsletter”).
 

§ 12

Warunki świadczenia Usług Elektronicznych

1. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest dobrowolne oraz nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika odpowiednich czynności faktycznych obejmujących wejście do Serwisu Internetowego, a także:
a) przeglądanie jego treści (Usługa informacyjna);
b) wpisanie słowa, związku wyrazowego, czy też określenia odpowiadającego wyszukiwanej treści do przeglądarki (Usługa wyszukiwania);
c) dodanie wybranego Produktu do „Mojej listy życzeń” poprzez zaklikanie ikony w kształcie serca przy wybranym Produkcie (Usługa Mojej listy życzeń);
d) uzupełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia (Usługa transakcyjna);
e) uzupełnienie i wysłanie Formularza Rejestracji (Usługa Konta);
f) uzupełnienie i wysłanie elektronicznego formularza opinii przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika, który dokonał zakupu Produktu oraz wyraził zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym na podany przez Klienta adres e-mail, w szczególności zapytań o udzielenie opinii o zakupionym Produkcie, kodach promocyjnych lub rabatach (Usługa opinii);
g) uzupełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zapisu na Usługę Newsletter udostępniony przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Internetowego (Usługa Newsletteru).
3. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej, Usługi wyszukiwania lub Usługi transakcyjnej zostaje zawarta na czas oznaczony, a mianowicie na czas faktycznego korzystania przez Użytkownika z danej Usługi Elektronicznej, zaś Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z takiego faktycznego korzystania. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu w razie zaprzestania wykonywania przez Użytkownika czynności faktycznych wskazanych odpowiednio w ust. 2 lit. a), b) i d) niniejszego paragrafu.
4. Umowa o świadczenie Usługi Mojej listy życzeń, Usługi Konta, Usługi opinii lub Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Zaprzestanie korzystania z powyższych Usług Elektronicznych wymaga następujących działań ze strony Użytkownika:
a) odznaczenie uprzednio zaznaczonej ikony w kształcie serca przy Produkcie uprzednio dodanym do „Mojej listy życzeń”, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu (Usługa Mojej listy życzeń);
b) usunięcia Konta zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu (Usługa Konta);
c) usunięcia opinii zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu (Usługa opinii);
d) wypisania się z subskrypcji Newsletteru zgodnie z ust. 18 niniejszego paragrafu (Usługa Newsletter).
5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Mojej listy życzeń jest niezależnie do dokonania rejestracji w Serwisie Internetowym (niezależnie od utworzenia Konta). Użytkownik ma dostęp do „Mojej listy życzeń” wyłącznie z tego samego urządzenia, w ramach którego rozpoczął korzystanie z tej Usługi Elektronicznej, jednakże nie dłużej niż do chwili podjęcia działania określonego w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu, czy też usunięcia plików cookies na moim urządzeniu.
6. Użytkownik jest uprawniony do utworzenia wyłącznie 1 (jednego) Konta.
7. Dokonując rejestracji oraz tworząc Konto, Użytkownik ma obowiązek podać w Formularzu Rejestracji wyłącznie prawdziwe swoje prawdziwe i aktualne dane. Podając powyższe dane, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika fałszywych lub nieprawdziwych danych, Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są fałszywe nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania lub usunięcia Konta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w razie podania przez Użytkownika danych fałszywych, nieprawdziwych lub błędnych.
8. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy wiadomość email na wskazany przez siebie adres email z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji.
9. W każdej chwili istnieje możliwość dokonania zmiany lub uzupełnienia swoich danych, w tym również danych osobowych i informacji podanych w ramach Konta poprzez wejście zalogowanie się na Konto oraz kliknięcie w napis „Edytuj”. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych (w szczególności swojego adresu e-mail i numeru telefonu), o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w razie niedokonania niezwłocznego aktualizacji danych, które uległy zmianie.
10. Istnieje możliwość zmiany hasła dostępowego do Konta w dowolnym momencie, jak również odzyskania utraconego lub zapomnianego hasła dostępowego do logowania się do Konta. W tym celu należy odpowiednio wejść do Formularza Rejestracji oraz kliknąć w napis „Odzyskaj hasło”, bądź zalogować się do Konta oraz kliknąć w napis „Resetuj hasło”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami pojawiającymi się w otwierających oknach.
11. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapobieganie dostępu do Konta przez osoby niepowołane (inne niż Użytkownik). Jednakże te działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam Użytkownik nie zachowuje odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik powinien zachować w poufności swoje hasło dostępowe umożliwiające zalogowanie się do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Sprzedawca informuje, że nie zwraca się do Użytkownika o podanie hasła dostępowego, za wyjątkiem sytuacji, w której następuje logowanie się do Konta. Ponadto w celu uniemożliwienia korzystania z Konta przez osoby nieupoważnione i niepowołane, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania niezwłocznego wylogowania się z Konta po zakończeniu korzystania z zasobów i informacji przechowywanych w ramach Konta. W szczególności należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapisywania loginów i haseł dostępnych w ramach niektórych programów komputerowych, w szczególności jeżeli do korzystania ze Serwisu Internetowego dochodzi z wykorzystaniem różnych urządzeń, czy też w ramach różnych numerów IP.
12. W każdej chwili Użytkownik może usunąć swoje Konto. W tym celu należy zalogować się do Konta, kliknąć w napis „Edytuj”, następnie kliknąć w napis „Usuń Konto” oraz w dalszej kolejności postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
13. Użytkownik, który udzielił Sprzedawcy zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności zapytań o udzielenie opinii o zakupionym Produkcie, kodach promocyjnych lub rabatach, po dokonaniu zakupu Produktu w Sklepie otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z zapytaniem, czy chciałby zamieścić w ramach Serwisu Internetowego swoją opinię dotyczącą zakupionego Produktu. Zamieszczenie tej opinii będzie wymagało od Użytkownika kliknięcie w link aktywny przesłany mu w powyższej wiadomości e-mail, a następnie wpisanie tej opinii przy użyciu własnych sformułowań, podanie imienia lub nicku, a także dokonania oceny Produktu poprzez zaznaczenie określonej liczby gwiazdek. Wyrażając opinię w powyższy sposób oraz odsyłając formularz opinii do Sprzedawcy, Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Sprzedawca zamieszcza opinię Użytkownika wyrażoną zgodnie z powyższym oraz zgodną z Regulaminem wraz z podanym imieniem lub nickiem opiniującego Użytkownika (i) bezpośrednio na podstronie internetowej Sklepu, na której prezentowany jest opiniowany Produkt, jak również (ii) w dedykowanym oknie w ramach Serwisu Internetowego „Opinie”. Sprzedawca nie udostępnia w jakikolwiek sposób innych danych osobowych (poza samą treścią opinii, podanym imieniem lub nickiem i informacją, którego Produktu opinia dotyczy) innym Użytkownikom w ramach Serwisu Internetowego lub w jakikolwiek inny sposób.
14. Użytkownik, którego opinia dotycząca zakupionego Produktu została zamieszczona w Serwisie Internetowym, w każdej chwili może zrezygnować z jej zamieszczania, poprzez przesłanie takiego żądania do Sprzedawcy na następujący adres e-mail: kontakt@ewamrochen.com. Sprzedawca usuwa taka opinię niezwłocznie, jednakże nie później niż terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania Użytkownika.
15.Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego do zapisu na Usługę Newsletter Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy wiadomość email na wskazany przez siebie w formularzu adres email z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji, jak również z pełną informacją odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę.
16. Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Usługi Konta lub Usługi transakcyjnej może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości Newsletter. Udzielenie zgody na otrzymywanie wiadomości Newsletter nie stanowi warunku korzystania z Usługi Konta lub Usługi transakcyjnej, czy też zawarcia Umowy Sprzedaży.
17. Częstotliwość przesyłania do Użytkownika Newsletteru zależy wyłącznie od decyzji Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź zakończenia świadczenie Usługi Newsletter w dowolnym momencie oraz bez konieczności podawania przyczyny lub uzasadnienia, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
18. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter w dowolnym momencie. Taka rezygnacja (wypowiedzenie) ma skutek natychmiastowy. W celu rezygnacji Użytkownik kieruje oświadczenie w tym przedmiocie (np. o treści „Rezygnuję z Usługi Newsletter”) do Sprzedawcy na następujący adres email: kontakt@ewamrochen.com lub klikając w link aktywny odnoszący się do rezygnacji, zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter przesłanej do Użytkownika.
19. Wszelkie treści, grafiki, zdjęcia, rysunki, jak również ich fragmenty, przesyłane do Użytkowników w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jakiekolwiek korzystanie z nich przez Użytkowników jest dozwolone jedynie w granicach dozwolonego użytku osobistego zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wyłącznie w granicach określonych postanowieniami § 14 Regulaminu.
 

§ 13

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ewamrochen.com.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, wskazanie Usługi Elektronicznej, której reklamacja dotyczy, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie / powinno nastąpić zdarzenie stanowiące podstawę reklamacji. Reklamację nie zawierającą danych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, bądź złożoną po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca powiadomi Użytkownika.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych.
5. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
6. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z niestosowania lub nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub bezpośrednio przez Sprzedawcę.
 

§ 14

Ochrona własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści, informacje, teksty, dane, zestawienia, opisy, jak również materiały zdjęciowe lub filmowe, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki i tym podobne elementy, udostępniane Użytkownikom przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Internetowego, w tym jego wygląd, układ, kolorystyka jako całości, a także wiadomości Newsletter oraz inne wiadomości kierowane do Użytkowników i zawierające informacje handlowe, w tym obejmujące kupony rabatowe i kody promocyjne, jak również wszelkie ich elementy („Treści i Materiały”), projekty Produktów prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego, jak również ich opakowań („Projekty”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Sprzedawcę, w tym logo i znak towarowy „EWA MROCHEN” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub jego uprawnionych licencjodawców oraz są objęte ochroną wynikającą z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej, czy też ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. Treści i Materiały, Projekty oraz Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone / kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie Projektów prezentowanych w Serwisie Internetowym lub odnoszących się do Produktów zakupionych w Sklepie.
 2. Użytkownik może korzystać z Treści i Materiałów, Projektów lub Treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego chronionych utworów wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez prawa udostępniania ich jakimkolwiek osobom trzecim, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów (Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków), bądź innych praw własności intelektualnych, a w szczególności z wyłączeniem możliwości jakiekolwiek korzystania w celach komercyjnych.
 3. Korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Serwisu Internetowego (w tym z jego zawartości), czy też z Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków nie oznacza nabycia przez ten podmiot jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnych do Serwisu Internetowego (w tym jego zawartości), czy też z Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków.
 4. Sprzedawca oświadcza, że w razie jakiegokolwiek naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków, będzie stanowczo egzekwował przysługujące mu lub jego licencjodawcom prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym między innymi na drodze postępowania cywilnego (w tym roszczenia odszkodowawcze), jak i postępowania karnego.
 
§ 15

Dane Osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 1 i 7 RODO) Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników będących osobami fizycznymi oraz do zachowania ich danych osobowych w tajemnicy, jak również deklaruje, że wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO.
 3. Od Użytkowników Sprzedawca nie pobiera w ramach Serwisu Internetowego automatycznie żadnych danych osobowych, poza przypadkami ich dobrowolnego przekazania przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych zawartych w ramach Serwisu Internetowego, jak również poza adresami IP oraz danymi zawartymi w plikach typu cookies na zasadach opisanych w Polityce Prywatności .
 4. Ilekroć dla skorzystania z Usługi Elektronicznej lub zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest podanie Sprzedawcy określonych danych osobowych Użytkownika, bądź Użytkownik podejmie decyzję po podaniu Sprzedawcy swoich nieobowiązkowych (niewymaganych) danych osobowych, jest on zobowiązany do wprowadzania lub przesłania wyłącznie prawidłowych danych osobowych, zgodnych ze stanem faktycznym. W powyższym przypadku, w razie zmiany danych osobowych Użytkownika, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości email na następujący adres: kontakt@ewamrochen.com lub poprzez aktualizację swoich danych osobowych w ramach założonego Konta.
 5. Sprzedawca nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom (za wyjątkiem odbiorców danych wskazanych w Polityce Prywatności).
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności (https://ewamrochen.com/strona/polityka_prywatnosci-2).
 7. Przed korzystaniem z Usług Elektronicznych lub zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności przed podaniem Sprzedawcy jakichkolwiek swoich danych osobowych za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego, Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z postanowieniami Polityki Prywatności (https://ewamrochen.com/strona/polityka_prywatnosci-2).
 

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są zgodnie z prawem polskim (w tym przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta lub odpowiednio Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.
2. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi, zawsze zastosowanie ma prawo korzystniejsze dla nich.
3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Sprzedawcę są wiążące dla Użytkownika lub Klienta, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Sklep.
5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).
7. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedającym;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Sprzedającym wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
9. Ponadto szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz
http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
10. Sprzedający informuje Konsumentów, iż w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt Kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, telefon 22 55 60 332, 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.
11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1575 z późniejszymi zmianami). Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
12. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku aktywnego zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego, w formie, która umożliwia Użytkownikowi jego pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2021 roku.